ZJIB-HIMSELF 2nd

Scroll Down

Today

   Study goals:

    1、shell巩固120分钟+

    2、尽量完成云计算实训报告

    3、要把英语捡起来,根据六级卷子单词扩充

    ( 6月份就第三次考六级了,这次不在裸考 )

    4、逛招聘网站查看jd查漏补缺

   Fitness goals:

    1、跳绳30分钟

    2、胸部30分钟

    3、腹部20分钟+

Error:

   Study goals:

    1、60+        ×

    2、           ×

    3、            ×

   Fitness goals:

    1、           ×

    2、           ×

    3、           ×

    按说到这个阶段,理应花费时间在自己喜欢的技术上,却还要花费精力心情在学校既定的与我个人想从事的工作关联不大的相关课程上,若能把时间都留给我自己多好……

    一无成事,bug的一天